پرشین یو

» تغذیه و سلامت

52

یکی از مهم ترین مسائلی که پزشکان بر روی آن تاکید دارد ، تغذیه است. تغذیه تا حد بسیار زیادی بر سلامت تاثیر گذار اند. تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که غذا ها تاثیر مستقیمی بر روی سلامت روح و روان دارد.برچسب ها